زاگرس ماشین کرج

Ultrasonic homogenizer

0 دستگاه هموژنایزر

دستگاه هموژنایزر

5 / 5 ( 1 امتیاز ) دستگاه هموژنایزر ، هموژنیزاسیون عبارت است از تقلیل اندازه ی گلبول ها و…